ដីសំរាប់លក់ ទីតាំងនៅផ្សារលើខេត្តសៀមរាប នៅលើផ្លូវជាតិលេខ 6A មាន6 ទីតាំង

 

To recommend visit our new website updated
http://www.siemreaplandhouse.com/

ដីសំរាប់លក់ ទីតាំងនៅផ្សារលើខេត្តសៀមរាប នៅលើផ្លូវជាតិលេខ 6A មាន6 ទីតាំង
Commercial land for sell locates Phsa Lue Siem Reap on national road 6A 6 plots
there are 6 plots land for sell. This is a time to concern about it. The only this opportunity to invest
1- land 10x50m deep, 2nd plot land 15 x 50m deep, 3th  plot 8 x 30m deep, 4th 20 x 100m, 5th 10 x 30m deep and the large once 3500sqm. Direction from Royal residence to bust station
Interesting contact us via:
Visit video page www.siemreaplandhouse.com
+855 17267979
gm@cambodiaadvisor.com
www.facebook.com/yourpropertycare/