ដីទំហំ 40 x 150m នៅលើផ្លូវធំ 1/5គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារស្វាយធំសម្រាប់លក់ $120m2

To recommend visit our new website updated
http://www.siemreaplandhouse.com/

ដីទំហំ 40 x 150m នៅលើផ្លូវ​ធំ1/5គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារស្វាយធំសម្រាប់លក់  $120m2 $

Land size 40 x 150m deep on main 1.5km from Svay Thom Market for sell $120m2
this property enough space to build a house, construction store, Gas station and other show room.
It’s just 1.5km from Svay Thom market.
Interesting contact us via:
Visit video page www.siemreaplandhouse.com
+855 17267979
gm@cambodiaadvisor.com
www.facebook.com/yourpropertycare/